Z filozofii życia duchowego – o akcie pokuty w świadomym rozwoju

Słowo pokuta jest symbolem twórczej struktury energoinformacyjnej nad którą każda osoba dążąca do świadomości w swoim rozwoju powinna pracować. Jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę, czym jest pokuta i w jaki sposób oddziałuje na nasze codzienne życie. 

Pokuta jest realnym działaniem mającym na celu udzielenie rekompensaty osobie lub sytuacji, którą bezpośrednio lub pośrednio spowodowaliśmy w urzeczywistnionym i prawdziwym poczuciu naszej winy.

POKUTA = NAPRAWA BŁĘDU W POCZUCIU WINY

Pokuta jest bardzo ważna. Odcina nas od tak zwanych negatywnych obciążeń karmicznych. Akt pokuty dokonuje wyrównania energii, a tym samym nie pozostajemy w bezpośrednim podłączeniu do negatywnej, energoinformacyjnej struktury karmicznej.

Akt Pokuty - o akcie pokuty w świadomym rozwojuBardzo ważne jest, aby pokutę stosować z umiarem i rozsądkiem, tylko i wyłącznie do urzeczywistnionych oraz realnych błędów. Nie należy stosować aktu pokuty do wyimaginowanych przewinień oraz na tak zwany zapas. 

Akt pokuty stosujemy tylko i wyłącznie do urzeczywistnionych błędów, które zostały przez nas bezpośrednio lub pośrednio poznane oraz gdy nastąpiło zrozumienie tych błędów. 

Kolejną ważną rzeczą jest zrozumienie błędu. Nigdy nie będziemy w stanie skutecznie podjąć się aktu pokuty, gdy nie nastąpi całkowite zrozumienie oraz wyparcie się popełnionego błędu. Jest to duże utrudnienie, gdyż bardzo często popełniamy przewinienia nieświadomie, krzywdząc tym samym innych oraz samego siebie. W takim przypadku akt pokuty nie jest możliwy, a nasze błędy zapisane są w strukturach energoinformacyjnych i oczekują na przymusowe przepracowanie. Kiedy? O tym nie jesteśmy w stanie sami zadecydować.

Sam akt pokuty nie wystarczy. Konieczne jest wyrzeczenie się popełnionego błędu.

Wyrzeczenie się popełnionego błędu jest kluczem do prawidłowego wykonania pokuty. Nie da się odciąć od jakiegoś przewinienia dopóki całkowicie, na poziomie fizycznym i duchowym, nie dokonamy całkowitego pozbycia się problemu, błędu, którego się dopuściliśmy świadomie bądź nieświadomie.

Nieświadomość popełnionego błędu nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Każdy powinien dążyć do wewnętrznego rozwoju, aby uniknąć nieświadomego popełnienia jakiegoś przewinienia.

Pokuta jest indywidualnym aktem, który nie może zostać przekazany innej osobie. Oznacza to, że każdy z nas odpowiada za swoje życie i nikt nie ma mocy, aby obciążać kogokolwiek swoimi przewinieniami. 

Pokuta jest bardzo intymną formą uświadomienia oraz naprawy popełnionego błędu w poczuciu winy. 

Nikt również nie jest w stanie dokonać aktu pokuty w czyimś imieniu, czyli za kogoś. Pokuta jest czymś indywidualnym, aktem bardzo intymnym oraz twórczym.

Błąd świadomy jak i nieświadomy jest traktowany na równi. Nie istnieje żadne wytłumaczenie dla popełnionego przewinienia.

Przewinienie świadome jest wtedy, gdy mamy pełną świadomość tego, że popełniliśmy jakiś błąd. Przewinienie świadome może być przewinieniem otwartym bądź zamkniętym. O otwartym będziemy mówili, gdy nie tylko my mamy świadomość popełnionego błędu, ale i inne osoby lub też dany czyn jest ogólnie uznawany za niewłaściwy, szkodzący komuś lub czemuś. Przewinienie zamknięte jest głosem naszego sumienia. To my decydujemy o tym, czy nasze działanie zaszkodziło komuś lub czemuś. Przewinienie zamknięte niekoniecznie musi być uznawane za błąd przez inne osoby.

Przewinienie nieświadome jest wtedy, gdy nie mamy żadnej świadomości popełnionego błędu, gdy nawet przez myśl nie przeszło nam, że nasze działania są błędne, niewłaściwe lub szkodzące.

Podsumowanie

Akt pokuty musi być w pełni świadomy oraz dobrowolny. Pokuta odcina nas od negatywnej struktury karmy, a podpina nas do pozytywnej energoinformacyjnej struktury karmicznej. W świecie energii nie istnieje podział na coś świadomego i nieświadomego, wszystko jest na równi i nie podlega żadnemu usprawiedliwieniu. Jedynym prawidłowym wzorcem jest miłość, a każde odstępstwo od tej energii jest błędem i przewinieniem oraz podlega prawu pokuty. Pokuta jest ponad wszystko i wszystkich. Nie można ominąć pokuty tak jak nie można ominąć obciążeń karmicznych, gdyż pokuta i karma są podpięte do tej samej struktury energoinformacyjnej z ta jedna różnica, że pokuta króluje nad karmą i jest jedynym środkiem na urzeczywistnienie w życiu miłości, pokoju i dobra.

Warszawa, grudzień 2008