Nabór do Szkoły Zen Reiki w Polsce

na kierunek (NAT II)

DYPLOMOWANY NATUROPATA

Kurs zawodowy dający uprawnienia do pracy jako naturopata (kod zawodu 323009)

Szkoła Zen Reiki w Polsce ogłasza nabór na półtoraroczny kurs dyplomowany naturopata. Zajęcia i wykłady odbywają się w 95% przez Internet w formie wykładów, wideo-konferencji, skryptów szkoleniowych oraz konsultacji indywidualnych. Cały kurs obejmuje aż 417 godzin zajęć i ćwiczeń z przedmiotów zawodowych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnych. Całkowity wymiar kursu dyplomowany naturopata to 427 godzin.

Zajęcia organizowane są w weekendy, przynajmniej jeden raz w miesiącu. Wykłady odbywają się za pośrednictwem konferencji internetowych. Prowadzone są również konsultacje indywidualne – telefoniczne lub Skype.

Pierwsze zajęcia planowane są w weekend, w drugiej połowie października o godzinie 15:00. Kurs będzie trwał 18 miesięcy i zostanie zakończony w marcu 2019 roku.

Osoba, która ukończy kurs, otrzyma Dyplom Ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce w zawodzie naturopata oraz zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622 z póź. zm.).

Każdy student może wybrać swoją specjalizację w zawodzie naturopata. Specjalizacja ta będzie wyróżniona na wydanym przez Szkołę dyplomie oraz zaświadczeniu.

Miesięczna opłata za naukę to tylko 150 zł. Opłata za naukę dla osoby bezrobotnej, po złożeniu oświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, to 100 zł za jeden miesiąc nauki. Czesne jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Szkoły lub za pośrednictwem PayPal.

ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA

Wykaz wybranych przedmiotów

■ Filozofia zdrowia z podstawami psychologii i profilaktyki;

■ Komunikacja z pacjentem i etyka naturopaty;

■ Coaching oraz podstawy NLP w pracy z pacjentem;

■ Dietetyka;

■ Arteterapia;

■ Aromaterapia;

■ Pierwsza pomoc przedmedyczna;

■ Wodolecznictwo;

■ Ziołolecznictwo;

■ Oczyszczanie organizmu;

■ Podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka;

■ Anatomia energetyczna;

■ Refleksoterapia;

■ Homeopatia;

■ Ruch w profilaktyce i podczas problemów zdrowotnych;

■ Energoterapia i biomasaż;

■ Komunikacja i budowanie relacji w pracy z grupą;

■ Autoprezentacja;

■ Edukacja dorosłych;

■ Podstawy przedsiębiorczości.

Podczas trwania kursu student odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 112 godzin, praktyki prowadzenia badań w dziedzinie naturoterapii oraz publikowana ich wyników w czasopiśmie popularnonaukowym (ISSN 2451-3679) w wymiarze 80 godzin.

Informacje prawne

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.). Jak również określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r., poz. 622 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pod nazwą „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

Wystawiane przez Szkołę oraz instytucję szkoleniową dokumenty i zaświadczenia, honorowane są w państwach członkowskich UE/EFTA: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

 

Formularz rekrutacji
dostępny jest na stronie:

https://www.szkola.piotrgorski.pl

BRAK WPISOWEGO!

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie:

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl

tel.: +48 12 378 96 94
fax: +48 12 378 95 34

lub osobiście w biurze mieszczącym się
w Tarnowie, ul. Józefa Szujskiego 66 pok. 1.

Biuro jest czynne w środy, czwartki
oraz piątki, w godzinach od 11:00 do 20:00.

ZAPISY TRWAJĄ DO 30 WRZEŚNIA