Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Data ostatniej modyfikacji 24 maja 2018

 1. Informacje ogólne

Dane osobowe Klientów, Pacjentów, Słuchaczy i Uczniów Piotra Dacjusza Górskiego będą przetwarzane przez administratora Piotra Dacjusza Górskiego z siedzibą w Tarnowie, ul Szujskiego 66 (33-100) („Nauczyciel”) w celach i w sposób określony poniżej.

Pana / Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do Nauczyciela przez upoważnionych przez Nauczyciela Konsultantów i Pracowników w celu wykonania umowy z Nauczycielem lub wspierania Pani / Pana rozwoju w ramach swojej działalności i dalszej nauki u Nauczyciela.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Pani / Pana identyfikację w sposób bezpośredni lub
w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od
Pani / Pana. Przetwarzamy następujące Pani / Pana dane osobowe:

 • Imię / imiona i nazwisko
 • Numer PESEL
 • datę urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • informacje o Pani / Pana kursach odbytych u Nauczyciela, szkoleniach oferowanych przez Nauczyciela, programach (stypendium, konkursy) z których Pani / Pan skorzysta lub skorzystał/a
 • informacje o tym, w jaki sposób Pani / Pan korzysta ze stron internetowych Nauczyciela. Na stronach internetowych wykorzystywane są technologie cookies oraz inne podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację po stronie internetowej Nauczyciela.
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych za pośrednictwem zewnętrznej platformy Office365 której właścicielem jest firma Microsoft z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone z Oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Jerozolimskich 195A w(02-222) Warszawie
 • w celu zarządzania Pani / Pana danymi przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy z Nauczycielem oraz w celu ewidencjonowania i przetwarzania Pani / Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest:

 • wykonywanie z Panią / Panem zawartej z Nauczycielem umowy
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)
 • Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Szkoła Zen Reiki w Polsce

Nauczyciel może również wykorzystać Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących mu uprawnień lub obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz przez czas prowadzenia stosownych postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Nauczyciela.

 • w celach komunikacyjnych

Nauczyciel może kontaktować się z Panią / Panem drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS w celach administracyjnych lub operacyjnych, przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy z Nauczycielem.Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Nauczyciela polegający na dzieleniu się z Panią / Panem informacjami w zakresie zapewniającym wysoki standard Pani / Pana obsługi.

 • w celu spersonalizowania Pani / Pana doświadczeń jako Klienta, Pacjenta, Słuchacza / Ucznia w celu informowania Pani / Pana o nowych propozycjach i ofertach Nauczyciela

Nauczyciel może wykorzystywać Pani / Pana dane osobowe w celu dopasowania jego usług do Pani / Pana potrzeb i preferencji, przez okres obowiązywania umowy.

Jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, ma Pan / Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie.

Nauczyciel może przetwarzać Informacje dotyczące Pani / Pana historii edukacji odbytej u Nauczyciela w celu zbudowania profilu Pani / Pana preferencji i wysyłania do Pani / Pana ofert dostosowanych do Pani / Pana preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany, przez czas obowiązywania umowy. Ma Pani / Pan prawo sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji.

 • w celu usprawniania usług, w celach administracyjnych oraz w celu ochrony interesów biznesowych Nauczyciela i w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i gospodarczej, również w celu prowadzenia księgowości, audytów, weryfikacji tożsamości, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań. Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nauczycielu, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, Nauczyciel może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe ze względu na uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i gospodarcze oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

Pani / Pana decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Pani / Pana danych osobowych nie zostaną przekazane, Nauczyciel może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, aby rozpocząć edukację u Nauczyciela, zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632) Nauczyciel musi znać Pani / Pana imię, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL aby zrealizować umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz wystawić druk Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzający ukończenie kursu / szkolenia lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Panią / Pana płatności za naukę.

 1. Komu Nauczyciel może przekazać Pani / Pana dane osobowe?
 • dane mogą zostać wprowadzone i zweryfikowane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
 • dane mogą zostać przekazane firmie Microsoft w celu rejestracji na platformie Office365,
 • dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej i państwowej,
 • dane mogą zostać przekazane nauczycielowi prowadzącemu z Panią / Panem wykłady, warsztaty lub inne zajęcia.

Udostępnienie/przekazanie Pani / Pana danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

Jeśli wyraził/-a Pan / Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan / Pani taką zgodę wycofać w każdym czasie – wówczas Nauczyciel zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Zmiany w Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wedle własnego uznania w podejmowanych przez Nauczyciela działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszych Zasad Przetwarzania Danych Osobowych w dowolnym momencie. W związku z tym Nauczyciel zachęca do regularnego przeglądu zapisów niniejszego dokumentu. Niniejsze Zasady Przetwarzania Danych Osobowych są aktualne na dzień wskazany jako „data ostatniej modyfikacji” podana na wstępie i na zakończeniu tego dokumentu. Nauczyciel zobowiązuje się traktować Pani / Pana dane zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie.

 1. Pani / Pana obowiązki
 • Aby zapewnić aktualność Pani / Pana danych osobowych, prosimy o niezwłoczne informowanie Nauczyciela o wszelkich zmianach w tym zakresie.
 • Wyraża Pan / Pani zgodę na informowanie osób, których dane zostały przez Panią / Pana podane (w tym osób wskazanych do kontaktu, osób będących beneficjentami świadczeń, podopiecznych) o treści tej Informacji i zobowiązuje się do uzyskania ich zgody na przekazanie Nauczycielowi danych osobowych.
 1. Pani / Pana prawa

Ma Pani / Pan prawo dostępu do danych osobowych przewarzanych przez Nauczyciela i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli ma Pani / Pan wątpliwości dotyczącą sposobu, w jaki Nauczyciel obsługuje Pani / Pana dane osobowe, prosimy o kontakt. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jak się skontaktować z Nauczycielem?

W przypadku pytań lub zgłoszeń, proszę o kontakt z Naucvzycielem pocztą elektroniczną na adres poczta@piotrgorski.pl lub pocztą tradycyjną naadres Piotr Dacjusz Górski, Tarnów, ul Szujskiego 66 (33-100) dopisując na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail: Dane Osobowe

Data ostatniej modyfikacji 24 maja 2018 

[KONIEC DOKUMENTU]

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close